Premium ss tag mb @offenblende

Back in Berlin

Auf­nah­men von Pre­mi­um, Seek, der Ope­ning Recep­ti­on im Bären­saal, dem CG/GQ-Event im Prin­ce Charles und der Slog­gi & Esqui­re House Par­ty bei Kost­ja Ull­mann.

Fotos u.a. von Ani­ta Till­mann, Jörg Arntz, Anna Gut­man, Sabi­ne Spie­ler, Tho­mas Gan­ter, Ste­phan Huber, Juli­an Day­n­ov, Tobi­as Schel­len­ber­ger, Eli­sa­beth Wink­ler, Mar­kus Got­ta, Xaver Albrecht, Fran­zis­ka Welp, Alex­an­der Kratz, Sil­ke Emig, Carl Til­les­sen, Ayan Yuruk, Sil­via Bent­zin­ger, Marc Big­ge­mann, Corin­na Umbach, Ron­ny & Britt Schus­ter, Ger­rit Voss, Adri­an Mar­ge­list, Axel Schu­kies, Jür­gen Wolf, Danie­la Pör­ner, Petra Graf, Jörg Wich­mann, Jür­gen Leu­the, Mat­thi­as Eckert, Vale­ria Fila­to­va, And­re Poll­mann, Mark Kel­ler, Kost­ja Ull­mann, Roman Braun, Felix Kroos, Jana Hei­nisch, Mat­thi­as Deiss, Domi­nik Schüt­te, Mar­co Stein, Mark Rau­schen, Ange­li­ka Schind­ler-Oben­haus, Annet­te Weber, Micha­el Dot­ter­weich, Bri­git­te Schel­len­ber­ger, Bet­ti­na Zim­mer­mann, Dani­el Got­tes­die­ner, Corin­na Stroh­mey­er und etli­chen mehr.

Fotos: O. Walterscheid/BrauerPhotos, sp, jm