Bestbrands mr

Best People

Full House bei Best Brands 2016, der Ver­lei­hung der deut­schen “Mar­ken-Oscars” ver­gan­ge­ne Woche in Mün­chen. Auf­nah­men u.a. von Flo­ri­an, Vale­rie und Hel­mut Hal­ler, Ale­na Ger­ber, Bar­ba­ra Mei­er, Bir­git Brüns, Chris­ti­an Wulff, Chris­tia­ne Wolff, Flo­ri­an Hal­ler, Frank Dop­hei­de, Franz-Peter Fal­ke, Git­ta Saxx, Giu­lia Sie­gel, Iain Hod­ling, Jochen Kal­ka, Johan­na Klum, Kim Hein­zel­mann, Nata­scha Grün, Peter Hal­ler, Rai­ner Esser, Ralf Kle­ber, Regi­ne Sixt, Ronald Focken, Sarah Nowak, Sig­mund Gott­lieb, Ste­ven Gät­jen, Tho­mas Wag­ner, Vale­rie Hal­ler und ZAZ.

Bit­te lesen Sie dazu: “Schul­klas­sen unter­neh­men neu­er­dings Aus­flü­ge zu Kar­stadt”, so Ste­ven Gät­jen

Schlagworte: