Aa e d

Dämliche Design-Desaster (Part 2)

Gefun­den auf Bored Pan­da:

Aa ae d d

Bes­ser die Kapu­ze auf­set­zen.

Aa c c d f

Per­fekt plat­ziert.

Aa gh e

Unglück­li­che Farb­wahl.

Aa ls c a a c

Ein Fin­ger zuviel.

Aa e d

New York?

Aaj s iy

Paris?

Aa c a b e d

So wach­sen Nin­ten­do-Trä­ger über sich selbst hin­aus.

Aafev iu rfn

Gen­der Flui­di­ty.

Aaiun hwpkxu

VM at its best.

Schlagworte: